Äldre debattartiklar

Hemtjänsten blir inte bättre av att det går att välja utförare

Den äldre ska själv få välja bland godkända hemtjänstleverantörer. Om äldre inte är nöjda med insatsen har de möjlighet att välja en ny utförare. Genom att ge äldre ökat inflytande ökar också kvaliteten på insatserna. Visst låter det näst intill perfekt? Sanningen är dock långt i från perfekt.

Lagen infördes i tron att den ska leda till ökad kvalitet, mer valfrihet för den enskilde samt lägre kostnader för kommuner. Om de äldre inte är nöjda med insatsens kvalitet har de möjlighet att välja en ny utförare. LOV har funnits i drygt fem år men det finns ännu ingen forskning som visar att lagen lett till en förbättrad kvalitet. Det finns inget stöd för att konkurrensutsättning inom äldreomsorg leder till bättre kvalitet eller lägre kostnader för kommuner. Tvärtom så har studier visat på en viss ökad kostnad för de kommuner som infört LOV.

Många äldre ser det som en positiv möjlighet att välja utförare, men det är få som gör ett aktivt val i praktiken. Anledningen är att många äldre är för svaga eller sjuka för att göra ett aktivt val, detta kan innebära att LOV endast gynnar vissa äldre. Då endast vissa grupper gynnas kan lagen till och med bidra till ökad ojämlikhet mellan de starka och svaga hjälpbehövande. Äldre som framför klagomål får förslaget att byta utförare i stället för att fel och brister åtgärdas. Detta kan till och med innebära att ­äldres inflytande minskas. Hemtjänst i privat regi har låg personalkontinuitet. Följden blir att kvalitet på insatserna försämras då kontinuitet är en viktig kvalitetsaspekt för äldre.

Vi anser att Lagen om valfrihet inte fyller sitt syfte och därför bör avvecklas. I stället för att lägga ut hemtjänsten till vinstdrivande företag som sätter vinsten framför kvaliteten bör äldreomsorgen återgå i kommunal regi. Våra äldre förtjänar bättre.

Vad vill äldre ha valfrihet över? Faktum är att valfrihet för äldre inte handlar om att kunna välja bland utföra­re. Verklig valfrihet för äldre är att kunna påverka vilken person som kommer, hur hjälpen ska utformas samt vad som ska göras, och där ger LOV inte den äldre någon valfrihet.

 Sofia Mir
Denna debattartikel är även publicerad hos unt.se

Dela den här sidan:

Kopiera länk